عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با angry

angry

صفت

US /ˈæŋgri/

angrier; angriest

(صفت) عصبانی - angry with/at yourself از دست خود عصبانی بودن (مثال سوم) – خطرناک، تهدید کننده (در کاربرد اصطلاحی یا ادبی – مثال چهارم) – (در مورد یک زخم را جوش و غیره) قرمز و دردناک – angrily (قید) با عصبانیت

What made her so angry?

چه چیزی او را تا این حد عصبانی کرد؟

She gave me an angry look.

او با عصبانیت به من نگاه کرد.

She was so angry with herself.

او از دست خودش خیلی عصبانی بود.

angry clouds

ابر های خشمگین

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها