عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با also

also

قید

US /ˈɑːlˌsoʊ/

(قید) هم، همچنین

It is also good for me to hear their side of things, to hear what they had to go through.

این همچنین برای من مفید است که اوضاع را از زاویه آن ها بشنوم، ببینم که آنجا مجبور به چه کار هایی شدند.

If you will leave, I will also.

اگر تو بروی من هم خواهم رفت.

She was skinny, and she was also tall.

او لاغر بود، بلند هم بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها