عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با alone

alone

صفت

US /əˈloʊn/

(صفت) تنها

I was alone with my thoughts.

من با تفکراتم تنها بودم.

She was all alone in the world.

او هیچ کسی را در این دنیا نداشت.

Never in her life had she felt so alone.

هیچ گاه در زندگی اش او تا این اندازه احساس تنهایی نکرده بود.

alone

قید

(قید) به تنهایی (سه مثال اول) - go it alone کاری را به تنهایی انجام دادن (مثال چهارم)

One man alone could lift it.

یک مرد به تنهایی می تواند این را بلند کند.

You alone made the decision.

تو به تنهایی این تصمیم گرفتی.

You alone should determine what is right for you.

تو به تنهایی باید تشخیص دهی که چه چیزی برای تو خوب است.

to go it alone and start your own business

به تنهایی کسب و کار خود را شروع کردن

(قید – ادامه بررسی معنی واژه) leave (someone or something) alone کسی یا چیزی را ول کردن، مزاحم نشدن - leave well enough alone چیزی را که خوب است را تغییر ندادن - let alone بعد از یک جمله منفی می آید که بگویید که چیزی که بعد از این اصطلاح میگویید حتی احتمالش کمتر است (مثال اول) - stand alone الف: تنها بودن در یک موقعیت یا شرایط ب: اینکه بگویید کسی یا چیزی از بقیه بهتر است (مثال دوم)

I wouldn't work with my mom, let alone my whole family.

من با مادرم کار نخواهم کرد، کل خانواده که هیچ. (با همه خانواده که اصلا کار نمی کنم)

He stands alone in the field of microbiology.

او در رشته میکروبیولوژی از بقیه بهتر است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها