عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با ago

ago

قید

US /əˈgoʊ/

(قید) قبل (در زمان)

a week/month/year ago

یک هفته/ماه/سال پیش

not long ago

اخیرا

some time ago

مدت زمان طولانی (نه خیلی طولانی!)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها