عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با advice

advice

اسم

US /ədˈvaɪs/

(اسم) توصیه، پند، نظر

Take my advice. Don't do it.

پند مرا بپذیر. این کار را نکن.

Can I ask your advice about something?

آیا می توانم توصیه شما درباره موضوعی بپرسم؟

act on/take/follow somebody’s advice

طبق توصیه کسی عمل کردن

I lost some weight on the advice of my doctor.

من طبق نظر دکترم کمی وزن کم کردم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها