عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با accept

accept

فعل

US /ɪkˈsɛpt/

accepts; accepted; accepting

(فعل) دریافت کردن یا گرفتن چیزی (مثال اول) – قبول کردن، پذیرفتن (مثال دوم تا پنجم) – accepted (صفت) پذیرفته شده (مثال آخر)

He accepted the invitation to stay with us.

او دعوتِ ماندن با ما را پذیرفت.

He wanted to accept the challenge.

او می خواست مبارزه را قبول کند.

Do you accept credit cards?

آیا کارت اعتباری را قبول می کنید؟ (این امکان را دارید که من با کارت اعتباری پرداخت کنم؟)

I accept your apology.

من عذرخواهی شما را میپذیرم.

You have to accept some risk.

تو باید کمی ریسک را بپذیری. (کمی ریسک کنی)

Her fellow workers refused to accept him.

همکارانش از پذیرفتن او خودداری کردند. (در دورهمی ها)

accepted norms/principles/standards

نرم ها/اصول/استاندارد های پذیرفته شده

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها