koobdar.ir
sdds
more_vert
more_horiz

جستجو

search
cancel
جستجو در سایت
فروش چای بهاره گیلان 1398
فروش چای بهاره گیلان 1398

آموزش 504 واژه ضروری انگلیسی با استفاده از عکس و مثال های مهم و پرکاربرد - درس شانزدهم

1 - Slender

/slendər/

help

volume_up

504 واژه ضروری انگلیسی - معنی کلمه slender با استفاده از عکس و تصاویر

صفت:

1: (در مورد انسان یا بدنش) باریک به طریق جذاب

A slender young woman

یک زن جوان باریک بنه

Carlotta's slender figure made her look somewhat taller than she was.

بدن باریک کارلوتا باعث شده کمی بلندتر به نظر برسد.

2: باریک یا نازک

A flower with a slender stem

یک گل با ساقه نازک

3: کوچک در مقدار یا اندازه: کمترین حد کفایت

These claims are based on slender evidence.

این ادعا بر پایه مدرک خیلی کمی است.

There was only a slender chance that you could conceal the truth.

شانس بسیار کمی وجود داشت که شما می توانستید حقیقت را پنهان کنید.

مترادف:

thin

2 - Surpass

/sərˈpæs/

help

volume_up

504 واژه ضروری انگلیسی - معنی کلمه surpass با استفاده از عکس و تصاویر

فعل:

1: بهتر انجام دادن با بهتر بودن از کسی یا چیزی: پیش افتادن از، بهتر بودن از

The machines of the twenty-first century surely surpass those of earlier times

ماشین های قرن بیست و یکم به طور یقین از مدل های پیشینشان بهتر هستند.

Most farmers believe that rural life far surpasses urban living.

بسیاری از کشاورزان معتقدند که زندگی روستایی از شهری بهتر است.

3 - Vast

/væst/

help

volume_up

504 واژه ضروری انگلیسی - معنی کلمه vast با استفاده از عکس و تصاویر

صفت:

1: بسیار بزرگ در وسعت، اندازه، مقدار و... : وسیع، پهناور

A vast area of forest

یک منطقه وسیع از جنگل

Vast differences between the two sides were made clear in the debate.

تفاوت های گسترده بین دو طرف در مناظره آشکار شد.

4 - Doubt

/daʊt/

help

volume_up

504 واژه ضروری انگلیسی - معنی کلمه doubt با استفاده از عکس و تصاویر

فعل:

1: شک داشتن

I have always doubted the existence of life on other planets.

من همیشه به وجود حیات در سیارات دیگر شک دارم.

فعل:

1: شک، تردید

There is some doubt about the best way to do it.

تردیدهایی درباره بهترین راه انجام آن وجود دارد.

5 - Capacity

/kəˈpæsəti/

help

volume_up

504 واژه ضروری انگلیسی - معنی کلمه capacity با استفاده از عکس و تصاویر

اسم:

1: ظرفیت

A sign in the elevator stated that its capacity was 1100 pounds.

علامتی در آسانسور نشان میداد که ظرفیت آن 1100 پوند بود.

2: توانایی فهم یا انجام کاری

She has an enormous capacity for hard work.

او ظرفیت زیادی برای کار دشوار داشت.

3: مقدار محصولی که یک کارخانه یا ماشین یا ... می تواند تولید کند.

The factory is working at full capacity.

کارخانه با تمام توان در حال کار است.

6 - Penetrate

/penətreɪt/

help

volume_up

504 واژه ضروری انگلیسی - معنی کلمه penetrate با استفاده از عکس و تصاویر

فعل:

1: نفوذ کردن، سوراخ کردن، رخنه کردن

We had to penetrate the massive wall in order to hang the mirror.

ما برای نصب آینه مجبور شدیم دیوار بزرگ را سوراخ کنیم.

Narrow alleys where the sun never penetrates

دره باریکی که خورشید هرگز بر آن نمی تابد.

2: موفق به وارد شدن در داخل یک سازمان، گروه و... مخصوصا اگر انجام آن کاری دشوار باشد.

The thieves penetrated the bank's security and stole the money.

سارقین به سیستم امنیتی بانک نفوذ کرده و پول را سرقت کردند.

3: فهمیدن یا کشف کردن چیزی که سخت یا مخفی است.

Science can penetrate many of nature's mysteries.

علم می تواند در بسیاری از رازهای طبیعت نفوذ کند(رازهای طبیعت را کشف کند).

7 - Pierce

/pɪrs/

help

volume_up

504 واژه ضروری انگلیسی - معنی کلمه pierce با استفاده از عکس و تصاویر

فعل:

1: ایجاد سوراخی کوچک در چیزی به کمک یک شیء تیز

Pierce the ears

سوراخ کردن گوش

8 - Accurate

/ækjərət/

help

volume_up

504 واژه ضروری انگلیسی - معنی کلمه accurate با استفاده از عکس و تصاویر

صفت:

1: دقیق، صحیح، درست

Accurate information/data

اطلاعات/داده دقیق

Emma's vision was so accurate that she didn't need glasses.

دید اِما بسیار دقیق بود طوری که به عینک نیاز نداشت.

9 - Microscope

/maɪkrəskoʊp/

help

volume_up

504 واژه ضروری انگلیسی - معنی کلمه microscope با استفاده از عکس و تصاویر

اسم:

1: میکروسکوپ

The students used a microscope to see the miniature insect.

دانش آموزان از یک میکروسکوپ استفاده می کنند تا حشرات ریز را ببینند.

10 - Grateful

/ɡreɪtfl/

help

volume_up

504 واژه ضروری انگلیسی - معنی کلمه grateful با استفاده از عکس و تصاویر

صفت:

1: سپاسگذار، شکرگذار

We were grateful that the gloomy weather cleared up on Saturday.

ما از اینکه هوای گرفته در شنبه صاف شد، شکرگذار بودیم.

We would be grateful for any information you can give us.

ما برای هر اطلاعاتی که شما می توانید به ما بدهید سپاسگذار خواهیم بود.

11 - Cautious

/kɔːʃəs/

help

volume_up

504 واژه ضروری انگلیسی - معنی کلمه cautious با استفاده از عکس و تصاویر

صفت:

1: بسیار مراقب، محتاط

Be cautious when you choose your opponent.

وقتی حریفت را انتخاب می کنی مراقب باش.

They've taken a very cautious approach.

آن ها یک راه محتاطانه در پیش گرفتند.

12 - Confident

/kɑːnfɪdənt/

help

volume_up

504 واژه ضروری انگلیسی - معنی کلمه confident با استفاده از عکس و تصاویر

صفت:

1: با اعتماد به نفس، مطمئن

When he lifted the burden, Scotty was confident he could carry it.

وقتی اسکات بار را بلند کرد، مطمئن بود که می تواند آن را حمل کند.

I'm confident that you will get the job.

من مطمئن بودم که شما می توانید کار را بگیرید.

در ویدیوی بالا، درس شانزدهم از کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی آموزش داده شده است. در این فیلم، تصاویر لغت مربوط به درس شانزدهم به همراه تلفظ صوتی و نوشتاری ارائه شده و معنی و مثال های مربوط به لغت نیز در پایین تصویر آورده شده است. این ویدیو برای افزایش توانایی شما برای به خاطر سپردن لغات 504 تهیه شده است.

منابع:

1 - Merriam-Webster

2 - 504 Absolutely Essential Words

3 - OALD

فروش چای بهاره گیلان 1398
فروش چای بهاره گیلان 1398
فروش چای بهاره گیلان 1398